Inteligentny system SMART GEM dla Zarządców Dróg

Dlaczego SMART GEM?

Łatwość w obsłudze

Łatwość w obsłudze Dzięki integracji z systemami miejskimi umożliwia wymianę i wykorzystywanie danych przestrzennych. Wprowadza pełną obsługę obiegu dokumentów w ramach oraz pomiędzy jednostkami miejskimi, jednocześnie optymalizując realizowanie procedur urzędowych.

Kompleksowa pomoc w realizacji działań Zarządców Dróg

Klient w ramach opłaty abonamentowej otrzymuje poza stałym dostępem do GEM również możliwość zapewnienia wsparcia w zakresie serwisu drogowego dotyczącego usług związanych z zarządzaniem drogami (np. przeglądy dróg, aktualizacja fotorejestracji metrycznej oraz danych drogowych).

Wszystkie niezbędne raporty dostępne w ciągu kilku sekund w jednym miejscu!

Aplikacja wyposażona jest w moduł raportowy, który zapewnia możliwość generowania kompletu dokumentów i rysunków, wymaganych przepisami dotyczącymi ewidencji dróg i obiektów mostowych. Generowane raporty są zgodne z wzorami podanymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastrukturyz dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych (Dz.U. 2005 nr 67 poz. 582).

Oferujemy sprawdzone, spełniające ustawowe wymagania oprogramowanie, które jest w pełni funkcjonalnym narzędziem do prowadzenia ewidencji dróg. Umożliwia przeglądanie, edycję, wprowadzanie danych drogowych, a także generowanie wszystkich niezbędnych zestawień i raportów. SMART GEM wspiera proces projektowania oraz zmiany stałej (SOR) i tymczasowej (TOR) organizacji ruchu, zajętości pasa drogowego oraz rozliczania powierzchni reklamowych.
Funkcjonalność fotoskaningu (będącego połączeniem fotorejestracji metrycznej oraz skaningu laserowego 2D) umożliwia jeszcze lepsze planowanie bieżącego utrzymania oraz ułatwia przeglądy dróg poprzez kontrolę stanu poboczy, kolein czy rejestrację łat i wybojów.

Dzięki integracji z systemami miejskimi umożliwia wymianę i wykorzystywanie danych. Wprowadza pełną obsługę obiegu dokumentów w ramach oraz pomiędzy jednostkami miejskimi, jednocześnie optymalizując realizowanie procedur urzędowych.

SMART GEM oferowany jest w modelu usługowym, w którym gwarantujemy wysoki poziom dostępności do systemu: odpowiadamy za działanie aplikacji i przechowywanie danych (opiekujemy się bazą danych). Klient w ramach opłaty abonamentowej otrzymuje nie tylko stały dostęp do SMART GEM za pomocą przeglądarki internetowej, ale również możliwość zapewnienia wsparcia w zakresie serwisu drogowego dotyczącego usług związanych z zarządzaniem drogami (np. przeglądy dróg, aktualizacja fotorejestracji metrycznej oraz danych drogowych).

GEM oferowany jest w modelu usługowym, w którym gwarantujemy wysoki poziom dostępności do systemu: odpowiadamy za działanie aplikacji i przechowywanie danych (opiekujemy się bazą danych). Klient w ramach opłaty abonamentowej otrzymuje nie tylko stały dostęp do SMART GEM za pomocą przeglądarki internetowej, ale również możliwość zapewnienia wsparcia w zakresie serwisu drogowego dotyczącego usług związanych z zarządzaniem drogami (np. przeglądy dróg, aktualizacja fotorejestracji metrycznej oraz danych drogowych).

Aplikacja udostępnia wprowadzanie i edycję danych drogowych i obiektów inżynierskich na potrzeby prowadzenia ewidencji majątku drogowego i obiektów mostowych. Edycja następuje z poziomu mapy cyfrowej. Dane z mapy są przekształcane do układu związanego z Systemem Referencyjnym. Dostępna jest możliwość nawigacji po elementach systemie referencyjnego np. wybrania numeru drogi, odcinka międzywęzłowego, pikietaża lokalnego dla odcinka lub pikietaża globalnego dla drogi. Dla dróg przebiegających przez obszary miejskie, odcinki międzywęzłowe mają przypisane odpowiadające im nazwy ulic. Dla każdego z elementów mapy wyświetlana jest informacja podręczna „tooltip” zawierająca podstawowe dane o obiekcie. Moduł mapowy umożliwia wyświetlanie wszystkich szczegółowych danych obiektu mapowego (drogowego) wraz
z predefiniowaną listą atrybutów. Dane do mapy na której następuje edycja mogą także być pobierane z systemów zewnętrznych za pomocą WMS/WFS/WMTS. Moduł umożliwia zaimportowanie do mapy danych z plików shp.

Aplikacja posiada możliwość wydrukowania aktualnie widocznego obszaru mapy do formatu PDF
i formatów graficznych (png).

Oprogramowanie SMART GEM posiada okna „Fotorejestracji” i „Profilu liniowego”.
Funkcjonalności te umożliwiają prezentacje obiektów drogowych za pomocą  rzutu na linię prostą (Profil liniowy) lub też prezentację zdjęć (Fotorejestracja) wykonanych podczas przejazdu samochodu ze specjalnymi aparatami.

W ramach fotorejestracji możliwe jest wykonanie pomiarów położenia szerokości i wysokości,
a także powierzchni wskazanych obiektów.

System jest przystosowany do obsługi kamer sferycznych i prostokątnych.
Aplikacja pozwala na wyświetlanie widoków z minimum czterech kamer:
(1) kamera centralna,
(2) kamera prawa (prawa strona drogi),
(3) kamera lewa (lewa strona drogi),
(4) kamera z tyłu, lub kamery sferycznej.
Elementy powierzchniowe na odcinkach w sposób dokładny odzwierciedlają topologię odpowiadającym im elementom na mapie.

Program GeoEwidMaster umożliwia obsługę w zakresie zajętości pasa drogowego, w tym:

 • Prowadzenie pełnej dokumentacji (wniosek, decyzja, wezwanie do zapłaty itp.)
 • Generowanie decyzji o zajęciu pasa drogowego
 • Monitorowanie terminów zwolnienia pasa drogowego
 • Monitorowanie terminów opłat za zajęcie pasa drogowego
 • Wizualizacja zajęć pasa drogowego na mapie (definiowanie obszarowe i terminowe)
 • Wykorzystywanie danych z ewidencji dróg

Wersja mobilna aplikacji SMART GEM obsługuje funkcjonalność aplikacji głównej w zakresie:

 • Umożliwianie wykonania zdjęcia obiektu drogowego z geolokalizacją i notatką oraz wyborem z listy jakiego elementu pasa drogowego dotyczy ta informacja
 • Zapewnienie komunikacji z programem do ewidencji dróg (możliwość wysyłania zdjęcia z notatką do programu)
 • Kolejkowanie informacji z aplikacji mobilnej w systemie do zarządzania drogami

Działanie aplikacji, przechowywane dane, i raporty są zgodne z następującymi przepisami:

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz.U. z 25.04.2005 r. Nr 67 poz. 582),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie trybu sporządzenia informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach (Dz.U. z 25.04.2005 r. Nr 67 poz. 583),
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zmianami),
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 z późn. zmianami)
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108,poz. 908 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.)

Kontakt


Smart Factor Sp. z o.o.
ul. Algierska 17K, 03-977 Warszaw tel. +48 509 060 937 
e-mail: mail@smartfactor.pl | www.smartfactor.pl